Co nowego w wersji firmwaru 6.x dla WZTD i WZTC?

było jest
"Programowanie" Sterboxa. Poprzez przeglądarkę internetową. Z programu "Konfigurator".
Ilość makrocel. 64 128
Ilość obwodów a- analogowych, c- cyfrowych. a-255, c-253 a-1024, c-1024
Wartości wejść/wyjść makrocel, stałe numeryczne opisu makrocel, stałe tekstowe opisu makrocel, tekst dla HTML. 15, 128, 128, 0 64, 192, 192, 256
Ilość jednoczesnych połączeń TCP/IP. 1 4
Makrocela Alerty i nadzór "ERROR". 13 sygnałów alarmu i stanu. 32 sygnały. Doszły m.in. atak na port TCP/IP, błąd pobrania adresu DHCP, błąd komunikacji z RaT, zwarcie magistrali Raklaw i inne.
Makrocele Dom, Pokój, Ogród. Stałe nazwy wejść i wyjść obwodów. Dowolne (do wpisania) nazwy wejść i wyjść obwodów.
MODBUS. Tylko tryb Master. Używana makrocela Nadajnik tekstu. Tryb Master i Slave, ASCII i RTU. Obsługa w makrocelach Terminal.
Makrocela Zadajnik analogowy. Wybór pomiędzy dwoma wartościami analogowymi. Dodatkowo: bezpośrednio zadawanie wartości RGB, przejście pomiędzy zadanymi wartościami w sposób zadany (np.: liniowo, wykładniczo itd.).
Monitor - schemat całości Sterboxa. Brak. Wszystkie ustawione makrocele z widocznymi nazwami obwodów. Wskazywanie bieżące stanu obwodów. Pokazywanie połączeń pomiędzy makrocelami. Wejście w edycję makroceli po jej wyborze w Monitorze.
W oknie Makrocele, wskazanie obwodu i kliknięcie w niego powoduje przejście do innej makroceli z tym obwodem. Brak. Jest.
Połączenia TCP/IP, ilość jednoczesna, czas trwania. 1, zamykane natychmiast po użyciu. 4, czas zamknięcia ustawiany od: natychmiast do 24h.
UWAGA: Instrukcje dla nowego oprogramowania w wersji 6 wymieniają "Sterbox NT". Jest to nowy sprzęt różniący się od WZTC i WZTD. W każdym wypadku należy brać pod uwagę różnice sprzętowe i stosować instrukcje odpowiednio.
UWAGA: wersja firmwaru 6.0.0 jest wersją niestabilną, nie zalecamy jej instalacji. jest wprowadzona dla osób testujących oprogramowanie i przesyłających uwagi do naszego działu konstrukcyjnego. Zainstalowanie jej uniemożliwia powrót do wersji 4.Co nowego w wersji firmwaru 4.1.4 ?

Było do 4.1.3

Jest w 4.1.4

Strony sterowania w czystym HTML Strony z użyciem AJAX Po kliknięciu w klawisz (obrazek itd) odświeża się tylko ten klawisz.
Nowa makrocela Zadajnik analogowy zadajnik analogowy
Nowa makrocela Konwerter obwodów analogowych <-> obwód RGB
Współpraca z nowymi modułami. RaKlaw  - moduł na magistrali Sterbox do komunikacji z oddalonymi urządzeniami po dwóch przewodach. Instrukcja.
Współpraca z nowymi modułami. RaTacz - klawiatura dotykowa - 5 pól dotykowych ze wskazanie stanu i podświetleniem RGB. Instrukcja.
Nowa makrocela  RaTacz
Nowe Makrocele Dom, Pokój, Ogród Do współpracy (ale nie tylko) z dedykowaną aplikacją - wkrótce.

Wersja firmwaru 4.1 jest przeznaczona do Sterboxów WZTC i WZTD

Co nowego w wersji firmwaru 4.1.0 ?

było w 4.0.x

jest w 4.1.0

Jeden obraz makroceli portów wejścia - wyjścia.
Porty posiadają makrocele wskazujące na ich położenie w obudowie Sterboxa lub modułów.
Porty od 1 do 4 - przekaźnikowe
Porty od 5 do 12.
Tylko dla WZTD, porty od 13 do 20.
Porty modułów RaT8. Dołączyć można 2 takie moduły.
Makrocela wejść analogowych


Przeliczenie wartości z wejścia - jedynie mnożenie i dodawanie (odejmowanie).
Makrocela wskazująca na położenie w obudowie Sterboxa. Wskazanie funkcji wejść.

Przeliczenie wartości z wejścia - dowolna formuła ONP.
Brak ekranów Porty cyfrowe, Porty analogowe. Wprowadzono wskazania stanu każdego wejścia i wyjścia dowolnej makroceli (rząd 9 na rysunku). Dla cyfrowych wskazują stan 0 lub 1, a dla analogowych wartość napięcia. Po wskazaniu myszą pola z wpisaną nazwą obwodu wyświetlają się połączenia.
Wprowadzono specjalne makrocele Terminal dla komunikacji ze stroną sterowania programu PC Sterbox lub z dodatkowym sprzętem podłączanym na magistrali RS-485 lub LAN.
Wprowadzono obsługę nowego modułu RaT16:
 • cztery moduły dołączane do jednego Sterboxa (oprócz dwóch RaT8).
 • W module 16 portów quasi dwukierunkowych, cztery z nich zamieniane na wyjścia PWM,
 • 3 wejścia analogowe zamieniane na wejścia z czujników cyfrowych.
 • Port RS485 - kolejny obok portu Sterboxa, zamieniany na DMX.
Poprawiono zauważone błędy.
W przyszłości wprowadzimy nowy program PC Sterbox:
 • wersje na komputery z Windows, iOS, Android.
 • Aktualizacja firmwaru z wersji 4.0 z konwersją ustawień.
 • Wbudowana strona sterowania z możliwością podmiany na własną HTML.
 • Programowanie RaT16.

Nowe makrocele:

Makrocelę sterowania silnikiem krokowym
Makrocelę odbioru serwisu pogodowego
Makrocelę zegara astronomicznego
Makrocelę formuł matematycznych
Makrocelę przeliczania na dowolną wartość: pamięć ROM
Makrocelę analogową umożliwiającą wykrycie tendencji zmian sygnału: gradient
Makrocelę C/A wpisującą wartość analogową ze zmiennej
 1. Zwiększono szybkość pracy Sterboxa i zwiększono ilość połączeń TCP/IP.
 2. Stany portów są wyświetlane na stronie Makrocele.
 3. Po wskazaniu pola nazwy sygnału wyświetlają się podłączenia.
 4. Usunięto z menu głównego (wraz ze stronami): Porty cyfrowe i Porty analogowe.
 5. Zwiększono ilość makrocel do 64.
 6. Zmieniono makrocele portów cyfrowych Sterboxa.
 7. Zwiększono ilość stałych tekstowych(do 128) i ich długość (do 256 znaków).
 8. Zwiększono ilość stałych liczbowych do 128.
 9. Pierwsze 15 zmiennych tekstowych jest zapamiętywane po wyłączeniu zasilania (do 24 godzin, oznaczone w Podglądzie...  literą M).
 10. Zmienne numeryczne są pamiętane do 24 godzin, oznaczone w Podglądzie...  literą M.
 11. Zwiększono bufor wysyłek (majli, RS485, łączenie Sterboxów) do 64 pozycji.
 12. Wprowadzono nowy rejestr. Makrocela nadajnik tekstu ma nowe miejsce docelowe wysyłania tekstów - do Zdarzeń użytkownika.