Konfigurator Sterboxa w wersji v6.

Spis treści:
 1. Jak znaleźć Sterboxa w sieci? Podłączony Sterbox pobiera adres z DHCP. Wykonaj opisane czynności. 
  Od momentu odczytania Sterbox jest monitorowany przez Konfiguratora ( Wskaźnik Podgląd Sterboxa wskazuje na aktywność połączenia). 
 2. Nawigacja po Ekranie głównym Konfiguratora.
 3. Ustawienia sieci.Ustawienia routera. Adres IP, nazwa, brama, DNS, hasła i loginyUstawienia generalne, Podstawowe.
 4. Odczyt jest dokonywany automatycznie po wyszukaniu, Zapis po kliknięciu w klawisz. Dodatkowo archiwizujemy ustawienia do pliku i odczytujemy z niego.
 5. Programujemy - algorytm Sterboxa w Makrocelach
 6. W Makrocelach do łączenia używamy Obwodów, a tu jest lista użytych Obwodów cyfrowych i analogowych. O łączeniu obwodów szczegółowo.
 7. Połączenia między Makrocelami  możemy wyświetlić w Monitorze.
 8. W Makrocelach używamy Liczb - do opisu np.: wartości, czasów itd, Tekstów do wyświetlania, wysłania itd. Również Pliki np. z obrazkami, arkuszami CSS.
 9. W Sterboxie istnieją zasoby zużywane przez użycie makrocel, liczb, tekstów.
 10. W czasie pracy zapisywane są Zdarzenia.


Rysunek: Ekran główny Konfiguratora. Do ustawiania (programowania) Sterboxa v6 służy Konfigurator. Poniżej wygląd po uruchomieniu. Kliknięcie w element wyświetla opis. 
kliknij dla wyswietlenia opisu
Wyczyść help konfigurator help sprzęt rozszerzenia Raklaw hasło alias zegar

Sterbox fabrycznie ma ustawione pobieranie adresu IP z DHCP (routera).

Ustawienia ręczne sieci, sprawdzamy parametry naszej sieci np. odczytujemy w routerze (przykład z prawej): 
 • należy ustawić unikalny adres (jeśli router ma adres jak na rysunku z prawej, adres Sterboxa musi zaczynać się na 192.168.0.x - gdzie x jest unikalną wartością), 
 • maskę podsieci (ta sama wartość jak na rysunku),
 • serwer DNS - to adres routera z rysunku.
 • port HTTP - po nim będzie odbywało się sterowanie z przeglądarki, typowo to 80,
 • port TCP - po nim Sterbox będzie komunikował się z innymi Sterboxa mi poprzez Aliasy.
 • Nazwa to unikalna nazwa Sterboxa. Będzie ona wyświetlana w nagłówku przeglądarki podczas sterowania. Gdy przeglądarka skojarzy ją z adresem IP, będzie można ją używać do łączenia się z przeglądarki.
 • Odblokuj: zabezpiecza przed przypadkowymi zmianami lub podejrzeniem haseł.
Pobieranie ustawień sieciowych z DHCP (routera):
 • wszystkie ustawienia sieci pobierane są z routera automatycznie,
 • Łączenie się z Konfiguratora poprzez Połączenie które znajduje Sterboxa w sieci. (Uwaga: program Konfigurator musi być dodany do zapory sieciowej Windows).
 • Nazwa to unikalna nazwa Sterboxa. Będzie ona wyświetlana w nagłówku przeglądarki podczas sterowania. Gdy DHCP skojarzy ją z adresem IP, będzie można ją używać do łączenia się z przeglądarki.
 • Ponieważ po awarii zasilania, DHCP może przyznać inny adres, polecam ustawienie go jako stałego. Przy użytkowaniu paru Sterboxów w LAN ustawienie stałych adresów jest koniecznością.

Przykładowy obraz z routera z ustawieniami
Szukanie Sterboxa, Zapis, Odczyt , archiwizacja ustawień.
Po podłączeniu Sterboxa do zasilania i sieci, można go odnaleźć klikając na Połączenie. Szukaj Sterboxa znajduje go w sieci, Połącz uruchamia odczyt wszystkich ustawień. Login i Hasło fabryczne to "admin", "abcd". Kliknięcie na ikonie Połączenie powoduje uruchomienie szukania Sterboxów w sieci. Wskazujemy właściwy i rozpoczyna się odczyt. Login i hasło proszę zmienić na własne w Konfiguratorze, Ustawienia generalne, Podstawowe sieć i dostęp.
Uwaga: gdy program nie może odnaleźć Sterboxa, należy sprawdzić:
 • zasilanie - NT - wyświetlacz w Sterboxie powinien być czynny, WZT - miga lampka wskaźnika,
 • w przypadku automatycznego DHCP - NT -czy został pobrany adres - wyświetlacz, jeśli nie sprawdź kabel sieciowy, wymień go, w WZT lampka wskaźnika pokazuje stan połączenia,
 • gdy adres został pobrany - program Konfigurator musi być dodany do zapory sieciowej Windows.
Uwaga: stronę sterowania w przeglądarce internetowej możemy wyświetlić podając nazwę Sterboxa, fabrycznie to: http://STERBOX_6, lub podając jego adres IP. Login i hasło proszę zmienić na własne w Konfiguratorze, Ustawienia generalne, Podstawowe sieć i dostęp.
W każdym momencie można odczytać ustawienia ze Sterboxa. Dotychczasowe dane w Konfiguratorze zostaną utracone.

Zmiany wprowadzane w Konfiguratorze zaczną obowiązywać w momencie zakończenia ich zapisu - wykonywanie ikoną Zapisz ustawienia. UWAGA: W czasie zapisywania Sterbox pracuje dotychczasowo, nowe ustawienia zaczną działać w chwili zakończenia zapisu! Jeśli danych z Konfiguratora nie zapiszesz a zamkniesz go - utracisz je. Jeśli wpisujesz w Konfiguratorze nowe dane wskaźnik Podgląd Sterboxa zmieni swój wygląd.

Zapisz zmienne  i  Zapisz pliki zapisują je do Sterboxa nie powodując zmian innych ustawień. Pliki, maksymalnie 64, o łącznej pojemności 128kB: pliki html stron do sterowania z przeglądarki, pliki Java script, pliki obrazów (jpg i gif), pliki CSS. Uwaga nazwa łącznie z rozszerzeniem max 11 znaków. Odczyt katalogu plików odbywa się poprzez Odczytaj razem z ustawieniami. Przy zamknięciu programu Konfigurator program pyta się o zapis plików. Jeśli nie były zmieniane, można pominąć zapis.

Ustawienia Sterboxa należy archiwizować na niezależnych nośnikach. Służą do tego ikony Do pliku  i  Z plikuJeśli danych z Konfiguratora nie zapiszesz (do Sterboxa lub pliku) a zamkniesz go - utracisz je.
Wskaźnik Podgląd Sterboxa na bieżąco pokazuje połączenie ze Sterboxem. dane nieaktualne wskaźnik czerwony - wprowadzono nowe dane, jeśli skończyłeś wprowadzać zmiany, Zapisz Ustawienia
dane aktualnemigający zielony wskaźnik oznacza brak wprowadzonych zmian. Konfigurator przy obwodach wyświetla ich aktualny stan, wartości zmiennych są aktualne itd.
Loginy i hasła zabezpieczają dostęp do Konfiguratora, strony sterowania osiąganej przez przeglądarkę internetową.
 • Dostęp do Konfiguratora : Administrator Login, Administrator Hasło.  Fabryczny login Konfiguratora to: admin , fabryczne hasło: admin.
 • Dostęp do internetowej strony sterowania: 1 Login, 1 Hasło. 
 • Niewykorzystywane teraz:  2 i 3 Login i Hasło.
 • Hasło dostępu przez alias służy do zabezpieczenia sterowanie Sterboxa z innych Sterboxów w sieci.
 Dla bezpieczeństwa proszę zmienić loginy i hasła proszę zmienić na własne w Konfiguratorze, Ustawienia generalne, Podstawowe sieć i dostęp.
Lista zawiera Zdarzenia:
 • Wyłączenie i włączenie zasilania.
 • Błędy zasilania (zbyt niskie, za wysokie napięcie).
 • Warunki środowiska: za niska, za wysoka temperatura.
 • Zapamiętanie ustawień.
 • Dołączenie, odłączenie pendrive.
 • Brak sieci LAN i internetu WAN. Odłączenie kabla sieciowego lub restart karty sieciowej
 • Synchronizację zegara oraz wyliczenie poprawki dobowej.
 • Zdarzenia sieciowe: brak połączenia z innym Sterboxem, błąd serwera pocztowego, błąd dostępu do serwera czasu.
 • Zadziałanie WDG.

Zasoby Sterboxa ubywają w miarę ich wykorzystywania:
 • Makrocel 128.
 • Obwody cyfrowe 1024.
 • Obwody analogowe 1024.
 • Zmienne numeryczne 64.
 • Stałe liczby dla wartości w makrocelach 64.
 • Zmienne tekstowe 64.
 • Stałe teksty dla opisów w makrocelach 192.
 • Stałe teksty dla stron html 256
 • Pliki 127KiB (przede wszystkim dla stron html, arkuszy CSS).
Tutaj znajduje się też przycisk Zresetuj Sterboxa powodujący zatrzymanie pracy i uruchomienie jej ponownie.
Liczby - zmienne numeryczne - inicjowanie zmiennych, stałe numeryczne, stałe numeryczne wejść - wyjść.
Zmienne wykorzystywane są w Makrocelach:
 • Nadajnikach tekstu - gdzie zmienna służy do zastąpienia stałych liczb aby pokazać np. stan licznika. 
 • Licznikach - licznik makroceli można zastąpić zmienną, wtedy licznik zlicza w zmiennej - następnie można np. wyświetlić nadajnikiem tekstu.
 • Formułach -  gdzie można użyć zmiennej jako argumentu do obliczeń.
 • Odbiorniku tekstu - gdzie można załadować zmienną odebraną liczbą.
 • Klawiszach ekranowych  i innych elementach ekranowych.
Inicjowanie zmiennej - zmienna jest pamiętana po wyłączeniu zasilania przez okres około 24 godzin, po tym czasie zostanie załadowana wartością inicjującą. Czas 24 h może zmieniać się w dużych granicach.Stałe numeryczne są używane w makrocelach do zapisywania: czasów przerzutników monostabilnych, wartości w zegarach, kalendarzach itd.

Rejestry konfiguracyjne używane w makrocelach Dom, Pokój, Ogród wskaźniki biężących wartości oraz inicjowanie po włączeniu zasilania.

Stałe są używane w parametrach makrocel. Ta lista jest ich zestawieniem.
Teksty - zmienne tekstowe - inicjowanie - stałe tekstowe - stałe tekstowe html.
Zmienne wykorzystywane w Makrocelach:
 • Nadajnikach tekstu - gdzie zmienna służy do zastąpienia stałego tekstu np. tekstem otrzymanym z wycinka odebranego przez Odbiornik tekstu
 • Klawiszach ekranowych  i innych elementach ekranowych.
Inicjowanie zmiennej - zmienna jest pamiętana po wyłączeniu zasilania przez okres około 24 godzin, po tym czasie zostanie załadowana wartością inicjującą. Czas 24 h może zmieniać się w dużych granicach. Pamiętane są zmienne od \t0 do  \t13.
Stałe są używane w Nadajnikach  i Odbiornikach tekstu, elementach ekranowych, do budowy strony html. Ta lista jest ich zestawieniem.
Obwody.
Obwody

Łączymy nimi wyjścia makrocel z wejściami makrocel, są "przewodami" wewnątrz Sterboxa. Można je wyprowadzić do innych Sterboxów: Aliasami. Maksymalna długość to 8 znaków, liter i cyfr.
Obwody cyfrowe, mogą być w dwóch stanach: "1" i "0" logicznego. W Sterboxie przyjęto konwencję że obwód dołączony do portu o stanie logicznym "1" na fizycznym przewodzie portu daje napięcie bliskie 0V, a logiczne zero daje napięcie bliskie 12V.
Obwody cyfrowe posiadają:
 • swoją logikę: kiedy łączymy wyjścia ze sobą możemy skorzystać z funkcji OR, AND i XOR. Jak działają takie funkcje: Instrukcja Makrocele.
 • układ Anty hazardowy dający zabezpieczenie przed szybkimi niechcianymi zmianami sygnału. Wartość X64 - najmniejsza podatność na krótkotrwałe zmiany.
 • wskazanie  Aliasu wyprowadzającego sygnał na zewnątrz Sterboxa.
Wskazywana jest ilość wejść i wyjść makroceli korzystających z Obwodu oraz aktualny stan logiczny. Obwody szczegółowo opisane.

Obwody analogowe przenoszą sygnały które reprezentują napięcie od 0V do 3,3V z rozdzielczością 32 bitową ze znakiem. Zaznaczyć należy że 1V to wartość w obwodzie analogowym równa 10000. Obwody szczegółowo opisane.

Parametry, Ustawienia generalne, Parametry :
 • Wyświetlacz Sterboxa powróci po wskazanym czasie do ekranu podstawowego. Tylko Sterbox NT.
 • Klawisze określa czasy akceptowane dla wskazanych akcji. Używane w makrocelach: Pokój, Dom i Ogród.
 • Sterbox i Rozszerzenia można ustawić własne wartości alarmowe napięcia zasilania, temperatury procesora, okres kontroli internetu. Wykorzystane w makroceli Alerty.
 • Dla makrocel skupionych w Dom wartości parametrów środowiska: Ogrzewanie i klimatyzacja, Podlewanie ogrodu.
 • Zdarzenia opcjonalne dla celów diagnostycznych. Ponieważ są one częste w czasie normalnej pracy Sterboxa, powinny być wyłączone gdy są niepotrzebne.
Ustawienia Poczty.
E maile używane są w:
 • Nadajnikach i odbiornikach tekstu
 • Do komunikacji pomiędzy Sterboxami za pomocą Aliasów.
Jeśli korzystasz z typowej usługi poczty e-mail, takiej jak Outlook.com lub Gmail, skorzystaj z tabeli, aby znaleźć ustawienia przychodzące (IMAP lub POP) dostawcy poczty e-mail i serwera poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli korzystasz z regionalnego dostawcy poczty e-mail, skontaktuj się z nim, aby uzyskać te informacje. Dla Sterboxów WZTx niemożliwe jest użycie szyfrowania poczty.

Połączenia sieciowe do wykorzystania w Nadajnikach i Odbiornikach tekstu. Można zapisać do czterech serwerów i  klientów. Protokół:
 • RAW bezprotokołowe wysyłanie tekstu z Nadajnika tekstu.
 • HTTP GET i POST - wysyłanie tekstu z Nadajnika tekstu wymienionymi protokołami. 

W Sterboxie NT lub WZT, w RaT16 i w RaT NT znajduje się po jednym porcie szeregowym RS485. Mogą być wykorzystane do:
 • łączenia z innymi Sterboxami, do tworzenia sieci Sterboxów sterowanych aliasami.
 • w Nadajnikach i odbiornikach tekstu. Do wysyłania dowolnych ciągów bajtów.
 • w Terminalach. Do komunikacji MODBUS.
 • w Portach analogowych do sterowania urządzeniami DMX.
Należy ustawić parametry transmisji zgodne z urządzeniem współpracującym. Najpopularniejszym ustawieniem jest prędkość: 9600, parzystość NIE, 8 bitów danych, 1 bit stopu.
Aliasy - budowa sieci Sterboxów. Wybrane Obwody cyfrowe i Obwody analogowe są transmitowane do wskazanego Sterboxa. Medium połączeniowym pomiędzy mogą być: RS485, LAN (WAN), email. Każdy Sterbox może komunikować się z maksymalnie 8 innymi Sterboxami: NT, WZTx, WPTx, WXTx. Daje to nieograniczoną ilość Sterboxów skomunikowanych wzajemnie.
 • Zaznaczenie RS485 - komunikacja po porcie szeregowym. Sposób połączenia, z innych zaznaczeń w tym polu tylko  Stary protokół dla połączenia z WXTx.
 • Email  - trzeba ustawić też Poczta przychodząca i Poczta wychodząca, Hasło. Czas reakcji na komendę jest wydłużony.
 • IP - ustawiamy adres IP, port i hasło zdalnego Sterboxa. Jeśli jest to WXTx to zaznaczamy też Stary Protokół.
Monitor pokazuje wszystkie użyte makrocele wraz z nazwami obwodów. Wizualizowane są również stany logiczne obwodów cyfrowych, a dla analogowych - wartość. Kliknięcie na makroceli przenosi nas do edycji makroceli.
Kliknięcie na obwodzie podświetla podłączone wejścia i wyjścia. Szukaj znajduje po nazwie miniatury makrocel oraz obwody.
Makrocele - dzięki nim oraz Obwodom ustalamy algorytm pracy Sterboxa.
Makrocele
Obwody wejściowe i wyjściowe do wpisywania połączeń. Do czego obwody służą, czytaj w tej Instrukcji. nazwa obwodu
Okienko połączeń pokazuje z którymi makrocelami są połączenia.
M:7 P:1 wskazuje że ten obwód połączony jest z makrocelą o numerze kolejnym 7, z 1 wejściem.
"Dwuklik" na tym wierszu w tym okienku, spowoduje otwarcie makroceli 7.
Naciśnięcie klawisza "Ctrl" i "dwuklik" spowoduje otwarcie zakładki Obwody cyfrowe na tym obwodzie.
okienko połączenia obwodów
Parametry wejść i wyjść określają sposób ich pracy. Opis w instrukcji.
Na środku znajduje schemat wewnętrzny makroceli który wskazuje na sposób jej pracy. Opis działania można uzyskać po kliknięciu w okienko Opis makroceli. help
Pod obrazkiem ze schematem makroceli znajduje się pole do Obszaru właściwości makroceli. Zależy on od typu makroceli. Opis po kliknięciu w okienko Opis makroceli. help