Konfigurator Sterboxa w wersji v6.

Spis treści:
 1. Jak znaleźć Sterboxa v6 w sieci? Podłączony Sterbox pobiera adres z DHCP. Wykonaj opisane czynności. 
  Od momentu odczytania Sterbox jest monitorowany przez Konfiguratora ( Wskaźnik Podgląd Sterboxa wskazuje na połączenie). Odczytywane są stany logiczne połączeń, widoczne w Makrocelach i Obwodach.
 2. Nawigacja po Ekranie głównym Konfiguratora.
 3. Ustawienia sieci.Ustawienia routera. Adres IP, nazwa, brama, DNS, hasła i loginyUstawienia generalne, Podstawowe.
 4. Odczyt jest dokonywany automatycznie po wyszukaniu, Zapis po kliknięciu w klawisz. Dodatkowo archiwizujemy ustawienia do pliku i odczytujemy z niego.
 5. Programujemy - algorytm Sterboxa w Makrocelach
 6. W Makrocelach do łączenia używamy Obwodów, a tu jest lista użytych Obwodów cyfrowych i analogowych. O łączeniu obwodów szczegółowo.
 7. Połączenia między Makrocelami  możemy wyświetlić w Monitorze.
 8. W Makrocelach używamy Liczb - do opisu np.: wartości, czasów itd, Tekstów do wyświetlania, wysłania itd. Również Pliki np. z obrazkami, arkuszami CSS.
 9. W Sterboxie istnieją zasoby zużywane przez użycie makrocel, liczb, tekstów.
 10. W czasie pracy zapisywane są Zdarzenia.
 11. Upgrade firmware Sterboxów WZTx z wersji 4.x.x. na wersję 6.


Rysunek: Ekran główny Konfiguratora. Do ustawiania (programowania) Sterboxa v6 służy Konfigurator. Poniżej wygląd po uruchomieniu. Kliknięcie w element wyświetla opis. 
kliknij dla wyswietlenia opisu
Wyczyść help konfigurator help sprzęt rozszerzenia Raklaw hasło alias zegar

Sterbox fabrycznie ma ustawione pobieranie adresu IP z DHCP (routera).

Ustawienia ręczne sieci, sprawdzamy parametry naszej sieci np. odczytujemy w routerze (przykład z prawej): 
 • należy ustawić unikalny adres (jeśli router ma adres jak na rysunku z prawej, adres Sterboxa musi zaczynać się na 192.168.0.x - gdzie x jest unikalną wartością), 
 • maskę podsieci (ta sama wartość jak na rysunku),
 • serwer DNS - to adres routera z rysunku.
 • port HTTP - po nim będzie odbywało się sterowanie z przeglądarki, typowo to 80,
 • port TCP - po nim Sterbox będzie komunikował się z innymi Sterboxa mi poprzez Aliasy.
 • Nazwa to unikalna nazwa Sterboxa. Będzie ona wyświetlana w nagłówku przeglądarki podczas sterowania. Gdy przeglądarka skojarzy ją z adresem IP, będzie można ją używać do łączenia się z przeglądarki.
 • Odblokuj: zabezpiecza przed przypadkowymi zmianami lub podejrzeniem haseł.
Pobieranie ustawień sieciowych z DHCP (routera):
 • wszystkie ustawienia sieci pobierane są z routera automatycznie,
 • Łączenie się z Konfiguratora poprzez Połączenie które znajduje Sterboxa w sieci. (Uwaga: program Konfigurator musi być dodany do zapory sieciowej Windows).
 • Nazwa to unikalna nazwa Sterboxa. Będzie ona wyświetlana w nagłówku przeglądarki podczas sterowania. Gdy DHCP skojarzy ją z adresem IP, będzie można ją używać do łączenia się z przeglądarki.
 • Ponieważ po awarii zasilania, DHCP może przyznać inny adres, polecam ustawienie go jako stałego. Przy użytkowaniu paru Sterboxów w LAN ustawienie stałych adresów jest koniecznością.

Przykładowy obraz z routera z ustawieniami
Szukanie Sterboxa, Zapis, Odczyt , archiwizacja ustawień.
Po podłączeniu Sterboxa do zasilania i sieci, można go odnaleźć klikając na Połączenie. Szukaj Sterboxa znajduje go w sieci, Połącz uruchamia odczyt wszystkich ustawień. Login i Hasło fabryczne to "admin", "abcd". Kliknięcie na ikonie Połączenie powoduje uruchomienie szukania Sterboxów w sieci. Wskazujemy właściwy i rozpoczyna się odczyt. Login i hasło proszę zmienić na własne w Konfiguratorze, Ustawienia generalne, Podstawowe sieć i dostęp.
Uwaga: gdy program nie może odnaleźć Sterboxa, należy sprawdzić:
 • zasilanie - NT - wyświetlacz w Sterboxie powinien być czynny, WZT - miga lampka wskaźnika,
 • w przypadku automatycznego DHCP - NT -czy został pobrany adres - wyświetlacz, jeśli nie sprawdź kabel sieciowy, wymień go, w WZT lampka wskaźnika pokazuje stan połączenia,
 • gdy adres został pobrany - program Konfigurator musi być dodany do zapory sieciowej Windows.
Uwaga: stronę sterowania w przeglądarce internetowej możemy wyświetlić podając nazwę Sterboxa, fabrycznie to: http://STERBOX_6, lub podając jego adres IP. Login i hasło proszę zmienić na własne w Konfiguratorze, Ustawienia generalne, Podstawowe sieć i dostęp.
W każdym momencie można odczytać ustawienia ze Sterboxa. Dotychczasowe dane w Konfiguratorze zostaną utracone.

Zmiany wprowadzane w Konfiguratorze zaczną obowiązywać w momencie zakończenia ich zapisu - wykonywanie ikoną Zapisz ustawienia. UWAGA: W czasie zapisywania Sterbox pracuje dotychczasowo, nowe ustawienia zaczną działać w chwili zakończenia zapisu! Jeśli danych z Konfiguratora nie zapiszesz a zamkniesz go - utracisz je. Jeśli wpisujesz w Konfiguratorze nowe dane wskaźnik Podgląd Sterboxa zmieni swój wygląd.

Zapisz zmienne  i  Zapisz pliki zapisują je do Sterboxa nie powodując zmian innych ustawień. Pliki, maksymalnie 64, o łącznej pojemności 128kB: pliki html stron do sterowania z przeglądarki, pliki Java script, pliki obrazów (jpg i gif), pliki CSS. Uwaga nazwa łącznie z rozszerzeniem max 11 znaków. Odczyt katalogu plików odbywa się poprzez Odczytaj razem z ustawieniami. Przy zamknięciu programu Konfigurator program pyta się o zapis plików. Jeśli nie były zmieniane, można pominąć zapis.

Ustawienia Sterboxa należy archiwizować na niezależnych nośnikach. Służą do tego ikony Do pliku  i  Z plikuJeśli danych z Konfiguratora nie zapiszesz (do Sterboxa lub pliku) a zamkniesz go - utracisz je.
Wskaźnik Podgląd Sterboxa na bieżąco pokazuje połączenie ze Sterboxem. dane nieaktualne wskaźnik czerwony - wprowadzono nowe dane, jeśli skończyłeś wprowadzać zmiany, Zapisz Ustawienia
dane aktualnemigający zielony wskaźnik oznacza brak wprowadzonych zmian. Konfigurator przy obwodach wyświetla ich aktualny stan, wartości zmiennych są aktualne itd.
Loginy i hasła zabezpieczają dostęp do Konfiguratora, strony sterowania osiąganej przez przeglądarkę internetową.
 • Dostęp do Konfiguratora : Administrator Login, Administrator Hasło.  Fabryczny login Konfiguratora to: admin , fabryczne hasło: admin.
 • Dostęp do internetowej strony sterowania: 1 Login, 1 Hasło. Fabryczne to: user 1234.
 • Niewykorzystywane w teraz:  2 i 3 Login i Hasło.
 • Hasło dostępu przez alias służy do zabezpieczenia sterowanie Sterboxa z innych Sterboxów w sieci.
 Dla bezpieczeństwa proszę zmienić loginy i hasła proszę zmienić na własne w Konfiguratorze, Ustawienia generalne, Podstawowe sieć i dostęp.
Lista zawiera Zdarzenia:
 • Wyłączenie i włączenie zasilania.
 • Błędy zasilania (zbyt niskie, za wysokie napięcie).
 • Warunki środowiska: za niska, za wysoka temperatura.
 • Zapamiętanie ustawień.
 • Dołączenie, odłączenie pendrive.
 • Brak sieci LAN i internetu WAN. Odłączenie kabla sieciowego lub restart karty sieciowej
 • Synchronizację zegara oraz wyliczenie poprawki dobowej.
 • Zdarzenia sieciowe: brak połączenia z innym Sterboxem, błąd serwera pocztowego, błąd dostępu do serwera czasu.
 • Zadziałanie WDG.

Zasoby Sterboxa ubywają w miarę ich wykorzystywania:
 • Makrocel 128.
 • Obwody cyfrowe 1024.
 • Obwody analogowe 1024.
 • Zmienne numeryczne 64.
 • Stałe liczby dla wartości w makrocelach 64.
 • Zmienne tekstowe 64.
 • Stałe teksty dla opisów w makrocelach 192.
 • Stałe teksty dla stron html 256
 • Pliki 127KiB (przede wszystkim dla storn html, arkuszy CSS).
Tutaj znajduje się też przycisk Zresetuj Sterboxa powodujący zatrzymanie pracy i uruchomienie jej ponownie, podobne do stanu włączenia zasilania.
Liczby - zmienne numeryczne - inicjowanie zmiennych, stałe numeryczne, stałe numeryczne wejść - wyjść.
Zmienne wykorzystywane są w Makrocelach:
 • Nadajnikach tekstu - gdzie zmienna służy do zastąpienia stałych liczb aby pokazać np. stan licznika. 
 • Licznikach - licznik makroceli można zastąpić zmienną, wtedy licznik zlicza w zmiennej - następnie można np. wyświetlić nadajnikiem tekstu.
 • Formułach -  gdzie można użyć zmiennej jako argumentu do obliczeń.
 • Odbiorniku tekstu - gdzie można załadować zmienną odebraną liczbą.
 • Klawiszach ekranowych  i innych elementach ekranowych.
Inicjowanie zmiennej - zmienna jest pamiętana po wyłączeniu zasilania przez okres około 24 godzin, po tym czasie zostanie załadowana wartością inicjującą. Czas 24 h może zmieniać się w dużych granicach.Stałe numeryczne są używane w makrocelach do zapisywania: czasów przerzutników monostabilnych, wartości w zegarach, kalendarzach itd.

Rejestry konfiguracyjne używane w makrocelach Dom, Pokój, Ogród wskaźniki biężących wartości oraz inicjowanie po włączeniu zasilania.

Stałe są używane w parametrach makrocel. Ta lista jest ich zestawieniem.
Teksty - zmienne tekstowe - inicjowanie - stałe tekstowe - stałe tekstowe html.
Zmienne wykorzystywane w Makrocelach:
 • Nadajnikach tekstu - gdzie zmienna służy do zastąpienia stałego tekstu np. tekstem otrzymanym z wycinka odebranego przez Odbiornik tekstu
 • Klawiszach ekranowych  i innych elementach ekranowych.
Inicjowanie zmiennej - zmienna jest pamiętana po wyłączeniu zasilania przez okres około 24 godzin, po tym czasie zostanie załadowana wartością inicjującą. Czas 24 h może zmieniać się w dużych granicach. Pamiętane są zmienne od \t0 do  \t13.
Stałe są używane w Nadajnikach  i Odbiornikach tekstu, elementach ekranowych, do budowy strony html. Ta lista jest ich zestawieniem.
Obwody.
Obwody

Łączymy nimi wyjścia makrocel z wejściami makrocel, są "przewodami" wewnątrz Sterboxa. Można je wyprowadzić do innych Sterboxów: Aliasami. Maksymalna długość to 8 znaków, liter i cyfr.
Obwody cyfrowe, mogą być w dwóch stanach: "1" i "0" logicznego. W Sterboxie przyjęto konwencję że obwód dołączony do portu o stanie logicznym "1" na fizycznym przewodzie portu daje napięcie bliskie 0V, a logiczne zero daje napięcie bliskie 12V.
Obwody cyfrowe posiadają:
 • swoją logikę: kiedy łączymy wyjścia ze sobą możemy skorzystać z funkcji OR, AND i XOR. Jak działają takie funkcje: Instrukcja Makrocele.
 • układ Anty hazardowy dający zabezpieczenie przed szybkimi niechcianymi zmianami sygnału. Wartość X64 - najmniejsza podatność na krótkotrwałe zmiany.
 • wskazanie  Aliasu wyprowadzającego sygnał na zewnątrz Sterboxa.
Wskazywana jest ilość wejść i wyjść makroceli korzystających z Obwodu oraz aktualny stan logiczny. Obwody szczegółowo opisane.

Obwody analogowe przenoszą sygnały które reprezentują napięcie od 0V do 3,3V z rozdzielczością 32 bitową ze znakiem. Zaznaczyć należy że 1V to wartość w obwodzie analogowym równa 10000. Obwody szczegółowo opisane.

Parametry, Ustawienia generalne, Parametry :
 • Wyświetlacz Sterboxa powróci po wskazanym czasie do ekranu podstawowego. Tylko Sterbox NT.
 • Klawisze określa czasy akceptowane dla wskazanych akcji. Używane w makrocelach: Pokój, Dom i Ogród.
 • Sterbox i Rozszerzenia można ustawić własne wartości alarmowe napięcia zasilania, temperatury procesora, okres kontroli internetu. Wykorzystane w makroceli Alerty.
 • Dla makrocel skupionych w Dom wartości parametrów środowiska: Ogrzewanie i klimatyzacja, Podlewanie ogrodu.
 • Zdarzenia opcjonalne dla celów diagnostycznych. Ponieważ są one częste w czasie normalnej pracy Sterboxa, powinny być wyłączone gdy są niepotrzebne.
Ustawienia Poczty.
E maile używane są w:
 • Nadajnikach i odbiornikach tekstu
 • Do komunikacji pomiędzy Sterboxami za pomocą Aliasów.
Jeśli korzystasz z typowej usługi poczty e-mail, takiej jak Outlook.com lub Gmail, skorzystaj z tabeli, aby znaleźć ustawienia przychodzące (IMAP lub POP) dostawcy poczty e-mail i serwera poczty wychodzącej (SMTP). Jeśli korzystasz z regionalnego dostawcy poczty e-mail, skontaktuj się z nim, aby uzyskać te informacje. Dla Sterboxów WZTx niemożliwe jest użycie szyfrowania poczty.

Połączenia sieciowe do wykorzystania w Nadajnikach i Odbiornikach tekstu. Można zapisać do czterech serwerów i  klientów. Protokół:
 • RAW bezprotokołowe wysyłanie tekstu z Nadajnika tekstu.
 • HTTP GET i POST - wysyłanie tekstu z Nadajnika tekstu wymienionymi protokołami. 

W Sterboxie NT lub WZT, w RaT16 i w RaT NT znajduje się po jednym porcie szeregowym RS485. Mogą być wykorzystane do:
 • łączenia z innymi Sterboxami, do tworzenia sieci Sterboxów sterowanych aliasami.
 • w Nadajnikach i odbiornikach tekstu. Do wysyłania dowolnych ciągów bajtów.
 • w Terminalach. Do komunikacji MODBUS.
 • w Portach analogowych do sterowania urządzeniami DMX.
Należy ustawić parametry transmisji zgodne z urządzeniem współpracującym. Najpopularniejszym ustawieniem jest prędkość: 9600, parzystość NIE, 8 bitów danych, 1 bit stopu.
Aliasy - budowa sieci Sterboxów. Wybrane Obwody cyfrowe i Obwody analogowe są transmitowane do wskazanego Sterboxa. Medium połączeniowym pomiędzy mogą być: RS485, LAN (WAN), email. Każdy Sterbox może komunikować się z maksymalnie 8 innymi Sterboxami: NT, WZTx, WPTx, WXTx. Daje to nieograniczoną ilość Sterboxów skomunikowanych wzajemnie.
 • Zaznaczenie RS485 - komunikacja po porcie szeregowym. Sposób połączenia, z innych zaznaczeń w tym polu tylko  Stary protokół dla połączenia z WXTx.
 • Email  - trzeba ustawić też Poczta przychodząca i Poczta wychodząca, Hasło. Czas reakcji na komendę jest wydłużony.
 • IP - ustawiamy adres IP, port i hasło zdalnego Sterboxa. Jeśli jest to WXTx to zaznaczamy też Stary Protokół.
Monitor pokazuje wszystkie użyte makrocele wraz z nazwami obwodów. Wizualizowane są również stany logiczne obwodów cyfrowych, a dla analogowych - wartość. Kliknięcie na makroceli przenosi nas do edycji makroceli.
Kliknięcie na obwodzie podświetla podłączone wejścia i wyjścia. Szukaj znajduje po nazwie miniatury makrocel oraz obwody.
Makrocele - dzięki nim oraz Obwodom ustalamy algorytm pracy Sterboxa.
Makrocele
Obwody wejściowe i wyjściowe do wpisywania połączeń. Do czego obwody służą, czytaj w tej Instrukcji. nazwa obwodu
Okienko połączeń pokazuje z którymi makrocelami są połączenia.
M:7 P:1 wskazuje że ten obwód połączony jest z makrocelą o numerze kolejnym 7, z 1 wejściem.
"Dwuklik" na tym wierszu w tym okienku, spowoduje otwarcie makroceli 7.
Naciśnięcie klawisza "Ctrl" i "dwuklik" spowoduje otwarcie zakładki Obwody cyfrowe na tym obwodzie.
okienko połączenia obwodów
Parametry wejść i wyjść określają sposób ich pracy. Opis w instrukcji.
Na środku znajduje schemat wewnętrzny makroceli który wskazuje na sposób jej pracy. Opis działania można uzyskać po kliknięciu w okienko Opis makroceli. help
Pod obrazkiem ze schematem makroceli znajduje się pole do Obszaru właściwości makroceli. Zależy on od typu makroceli. Opis po kliknięciu w okienko Opis makroceli. help


Upgrade firmware Sterboxów WZTx z wersji 4.x.x. na wersję 6.
Istnieje możliwość podniesienia wersji firmwaru w Sterboxach WZTx v4.x.x. do wersji 6. Uwaga: proces jest nieodwracalny! W czasie wykonywania upgrade należy zapewnić bezawaryjne zasilanie: komputera, sieci LAN i Sterboxa!   Proszę o rozważne dokonanie tej zmiany, jeśli wszystko działa lepiej nic nie rób. Proszę przeczytać uważnie poniższą instrukcję, jeśli jest niezrozumiała - nie przystępuj do upgrade!
 1. Sterbox powinien być odłączony od elementów którymi steruje! Możliwe są przypadkowe stany wyjść! Potrzebne jest tylko zasilanie Sterboxa, połączenie LAN z komputerem.
 2. Załóż zworę Miejsce założenia zwory w miejsce oznaczone szarym prostokątem, po lewej stronie czerwonego prostokąta. Jeszcze raz: pomiędzy czerwony znak (terminator) a złącze ze stykiem oznaczonym "A".
 3. Uruchom Konfiguratora i znajdź Sterboxa do unowocześnienia.
 4. Połącz spowoduje uruchomienie upgrade. Aplikacja spyta się o zgodę na proces. Po zatwierdzeniu, proces się rozpocznie, proszę o cierpliwość, operacja jest długotrwała. 
 5. Następuje : 
  • zapis ustawień do pliku w katalogu \Documents\Sterbox,  plik otrzymuje nazwę  "Konwersja_Sterbox_WZT_.....stxt
  • wymiana firmwaru, 
  • konwersja ustawień do nowego standardu,
 6. Zachowane ustawienia zostaną wgrane do Sterboxa po akceptacji.
 7. Sprawdzamy ustawienia w poniższych makrocelach, związane jest to z innym działaniem tych makrocel w wersji 6:
  • Pogoda.
  • Ratacz.
  • Dom.
  • Pokój 
  • Ogród
  • Kontrola dostępu
  • Klawisze ekranowe.
 8. Proces należy zakończyć uważnym sprawdzeniem działania Sterboxa. Mimo przetestowania konwersji mogą wystąpić niedokładności. 
 9. Adres Sterboxa po konwersji jak również porty, ustawienia DHCP itp. pozostają takie jak przed konwersją.
 10. Do strony Sterowania logujemy się nowym sposobem - podając Login i Hasło. Login to "user", hasło - dotychczasowe. Ustawienia Sterboxa można modyfikować tylko poprzez program Konfigurator. Hasło domyślne to "abcd", login "admin".