Pomoc wersji X - Sterbox

STERBOX
Przejdź do treści

Pomoc wersji X

Archiwalia
SterBox WX pomoc
Sterbox
Pomoc Sterbox WX
 
Hasło fabryczne do strony użytkownika Sterbox to "1234", a hasło do ustawień to "abcd" . Proponujemy zmienić hasła na własne.

  Dostęp do poszczególnych ustawień urządzenia odbywa się poprzez menu.

Strona użytkownika umożliwia umieszczenie wejść - klawiszy ekranowych. Fabrycznie umieszczone są klawisze powiązane z portami wyjścia/ wejścia. W polu komunikaty wyświetlane są informacje generowane z Bazy tekstów , przetworzonych danych z przetwornika analogowo - cyfrowego i odebranych informacji z portu szeregowego, e-maili i SMS.
Po prawej stronie ekranu wyświetlany jest stan portów.
Od wersji X v2.1.1 można załadować do Sterboxa dwie własne strony u1.html i u2.html. Inforamcji proszę szukać w Instrukcji.

Łączenia elementów  w Sterboxie dokonuje się wpisując tą sama nazwę w pola elementów logicznych: wejście i wyjście. Nazwa powinna mieć do 8 znaków. Nie używajmy w nazwie spacji. Litery wielkie i małe są rozróżniane.

W wyjście bramki NOT o numerze ng0 wpisano nazwę "drut-1", w drugiej bramce na wejściu poprzez wpisanie tej samej nazwy.
A tak wygląda praktyczny wpis do Sterboxa. Pamiętajmy aby nazwy nie zawierały na końcu spacji! Nie zauważymy ich a połączenie nie będzie działać!
Powyżej widać najprostsze połączenie jednego wejścia i jednego wyjścia. Można łączyć jedno wyjście z dowolną ilością wejść:
Możliwe jest także łączenie wyjść (łączenie na drucie) ze sobą, jednak w takim wypadku sygnały wyjściowe zostana poddane modyfikacji:
Logika łączenia na drucie AND 
Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję AND na drucie. Jakiekolwiek 0 na wyjściach bramek ng1 lub ng2 wymusza 0 na wyjściu wirtualnej bramki. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w Połączeniach.

Logika łączenia na drucie OR do wyboru w  Połączeniach 
Wyjścia o tej samej nazwie dają funkcję OR na drucie. Jakakolwiek 1 na wyjściach bramek ng1 lub ng2 wymusza 1 na wyjściu wirtualnej bramki. Rodzaj logiki dla konkretnego "wirtualnego przewodu" ustawiamy w Połączeniach.W przypadku portów mogą one być wejściami lub wyjściami i nazwę "łączącego przewodu" wpisujemy w pole Powiązanie.

Istnieje metoda wydłużenia "przewodu" do innego Sterboxa przy uzyciu AliasówOd wersji 2.1.2 wskazanie aliasu w Połączeniach
 

Połączenia   wyświetlane są wszystkie "wirtualne druty" łączące ze sobą bramki, porty, makrocele itd. W tym miejscu wskazujemy również czy połączenie ma wychodzić poza lokalnego Sterboxa, przy pomocy Aliasu.
Dla każdego "wirtualnego drutu" = połączenia możemy ustawić logikę "łączenia na drucie" dla wyjść "zwartych" ze sobą. Możemy wybierać pomiędzy AND, OR lub XOR.
Dzięki tej stronie łatwo możemy sprawdzić poprawność wpisów do Sterboxa. Wyświetlane są wszystkie utworzone przez nas połączenia wraz z ilością podłączeń do wejść  i wyjść.   

Ustawienia generalne Sterboxa: sposób ustawiania parametrów sieciowych, zegara czasu rzeczywistego, haseł, oraz odczyt zdarzeń.
Adres sieciowy urządzenia może być pobierany z DHCP po zaznaczeniu DHCP. Znalezienie Sterboxa w tym trybie tylko poprzez jego Nazwę sieciową. Gdy chcemy włączyć do sieci więcej urządzeń Sterbox, pamiętajmy o zmianie ich Nazw sieciowych! W wypadku braku DHCP należy ustawić Adres IP , Maskę podsieci. Adres Bramy i serwerów  DNS  jest istotne dla prawidłowego działania poczty e-mail i pobierania czasu z internetu. W razie konieczności można zmienić adres MAC.
  Pamiętajmy aby zwłaszcza wypadku dostępności urządzenia w sieci globalnej zmienić hasła dostępu do urządzenia. W wypadku zagubienia haseł jedynym sposobem przywrócenia dostępu jest zerowanie ustawień urządzenia!
 Czas może być pobierany z internetu po zaznaczeniu Czas z internetu. Można zmienić Serwer SNTP z którego pobierany jest czas. Zegar w wypadku awarii zasilania pracuje z podtrzymującego kondensatora. Po powrocie zasilania (po długiej awarii) urządzenie pomimo braku zaznaczenia Czas z internetu będzie starało się pobrać czas z sieci.
Urządzenie generuje strony www statycznie. Umożliwia to korzystanie z przeglądarek i urządzeń wymagających czystego kodu HTML. Aby zmiany w stronach były odzwierciedlane w przeglądarkach, stosowane jest odświeżanie stron. W polach Odświeżanie..  można ustawić czas cyklicznego ładowania stron.

Klawisz Zapisz i restartuj  powoduje oprócz zapisania zmian, ponowny start oprogramowania urządzenia. Łączność do przeglądarki zostanie przerwana, będzie konieczne ponowne zalogowanie.

Klawisz Zachowaj konfigurację zapisuje wszystkie ustawienia w pliku config.bin na komputerze.
Przywróć konfigurację  po wskazaniu pliku klawiszem Przeglądaj  wpisuje zapamiętane ustawienia do Sterboxa.
Ustawienia domyślne  skasuje wszystkie wprowadzone ustawienia i zastąpi je fabrycznymi!

Zdarzenia systemowe przedstawia zapis stanu pracy urządzenia.
Zdarzenia sieciowe zawierają zapis komunikacji ze światem zewnętrznym , a Zdarzenia komunikacyjne stany awaryjne w komunikacji  z innymi Sterboxami.

 Aliasy  są adresami innych urządzeń Sterbox.
Sterboxy można wiązać ze sobą. Musi istnieć pomiędzy nimi połączenie przez sieć LAN, WAN lub poprzez porty szeregowe.
   Wpis nowej nazwy do pól wejście lub   powoduje pojawienie się w  wyjście Połączeniach nowego wpisu . I tam ustawiamy dla tego połączenia  Alias.  Wybranie aliasu powoduje przedłużenie tego "przewodu" do innego Sterboxa. Należy wspomnieć że przewód ten może być rozgałęziony, np: na Sterbox lokalny i zdalny. Zwracamy uwagę że taki "zdalny przewód" ma dość spore opóźnienia, wynikające ze specyfiki sieci internetowej!

Można ustawić osiem współpracujących urządzeń poprzez wpisanie ich adresów IP i portów. 

 Poczta elektroniczna.

Służy do sterowania urządzeniem za pomocą e-maili, jak również do wysyłania komunikatów. Może być przydatna w sytuacji gdy chcemy sterować Sterboxem nie mając stałego adresu w sieci internet (również do zdalnej łączności pomiędzy dwoma Sterboxami).

Aby korzystać z tej usługi Sterboxa należy dysponować skrzynką u jakiegokolwiek dostawcy. Parametry tej "skrzynki", czyli serwera pocztowego należy ustawić w polach:
Serwer, Numer porty, Nazwa Konta i Hasło konta  osobno dla poczty przychodzącej i wychodzącej, dane te otrzymujemy od prowadzącego skrzynki poczty elektronicznej.  Przy poczcie przychodzącej należy wpisać czas co jaki ma być sprawdzana poczta.
Klawiszem Testuj możemy sprawdzić poprawność wpisów, a klawiszem Zapisz  zatwierdzić.

Można ustawić do ośmiu współpracujących odbiorców poczty.

Wysyłane teksty pochodzą z Bazy tekstów w powiązaniu z Teksty ustawienia. Odbierane teksty które mają służyć do sterowania również są definowane w poprzednio wymienionych miejscach.

Należy zwrócić uwagę że czas przesyłania poczty może być dość znaczny i jest on różny dla różnych dostawców usług pocztowych.

 Baza tekstów.
Urządzenie zawiera 64 komórki, ponumerowane od t00 do t63, do wpisania dowolnych tekstów z któryrych każdy moze liczyc po 32 znaki ASCII (1 znak = 1 bajt).
Teksty mogą być wykorzystane do:
 • wyświetlania w przeglądarce www, na ekranie uzytkownika,
 • wysyłania do innego Sterboxa,
 • wysyłania poprzez port szeregowy,
 • jako wzorzec do sterowania portów lub innych elementów urządzenia, dla tekstów odebranych poprzez port szeregowy,
 • do wysyłania w e-mailu,
 • jako wzorzec do sterowania portów lub innych elementów urządzenia, dla tekstów odebranych poprzez e-mail,
 • do wysyłania SMS,
 • jako wzorzec do sterowania portów lub innych elementów urządzenia, dla tekstów odebranych poprzez SMS.

Gdy długość 32 znaków nie wystarcza można użyć dwóch lub więcej komórek, zagnieżdzając teksty konstrukcją "\{txx}" gdzie xx jest numerem komórki z dalszym ciągiem tekstu. (Znaków ""  nie należy wpisywać do sterownika).

W tekstach mogą być zagnieżdzone również inne wartości:
 • \0D (backslash zero de) - wstawia znak nowej linii: CR,
 • \xx (backslash liczba heksadecymalna) - wstawia znak ISO 8859-2 reprezentowany przez liczbę heksadecymalną od 00 do FF,
 • \{txx} (backslash nawias klamrowy liczba dziesiętna od 00 do 63 nawias klamrowy) - wstawia tekst z komórki xx bazy tekstów,
 • \{wax} (backslash nawias klamrowy wu a liczba dziesiętna - numer wejścia analogowego nawias klamrowy) - wstawia wartość z portu analogowego,
 • \{wwx} (backslash nawias klamrowy wu wy numer portu cyfrowego nawias klamrowy) - wstawia wartość 0 lub 1 odczytaną z portu cyfrowego o numerze x,
 • \{lix} (backslash nawias klamrowy el i numer licznika nawias klamrowy) - wstawia dziesietną wartość stanu licznika o numerze x,
 • \?wwx[tyy,tzz] (backslash znak zapytania wu wu numer portu cyfrowego nawias prostokątny te numer tekstu z bazy przecinek te numer tekstu z bazy) - wstawia tekst tyy gdy na porcie cyfrowym jest "1", albo tekst tzz gdy jest "0",
 • \?wwx[tyy,   ] (backslash znak zapytania wu wu numer portu cyfrowego nawias prostokątny te numer tekstu z bazy przecinek spacja spacja spacja) - wstawia tekst tyy gdy na porcie cyfrowym jest "1", albo nic gdy na porcie jest "0",
 • \?wwx[   ,tzz] (backslash znak zapytania wu wu numer portu cyfrowego nawias prostokątny spacja spacja spacja przecinek te numer tekstu z bazy ) - nie wstawia niczego gdy na porcie cyfrowym jest "1", albo tekst tzz gdy na porcie jest "0".
 • \{zgx} - wstawia ustawienia zegarów o numerze x, 
 • \{zg8} - wstawia czas z zegara czasu rzeczywistego.
Należy zwrócić uwagę że powyższe konstrukcje zbierają z puli 32 znaków, tyle znaków ile ich liczą.

Wykorzystaj
definiuje wykorzystanie tekstu w wejściu lub wyjściu. Patrz Ustawienia tekstów.

Przykład wykorzystania bazy tekstów:
i ustawienie w Tesktach ustawienia:
powoduje następujący efekt w przeglądarce na stronie użytkownika. Wartość będzie aktualizowana co 1 sekundę. 
 Pamiętajmy jeszcze o odświeżeniu strony w przeglądarce!

Ustawienia tekstów.
Teksty w tabelkach Odbierz tekst lub Nadaj tekst pojawiają się po ich zakwalifikowaniu w Bazie tekstów kolumnie Wykorzystaj.

Odbierz tekst:
 • Rodzaj reakcji - odebrany tekst równy ze wzorcem zawartym w bazie tekstów spowoduje:
  • Brak - brak jakiegokolwiek działania,
  • -> 1 - ustawienie jedynki logicznej na powiązanym elemencie,
  • -> 0 - ustawienie zera logicznego na powiązanym elemencie,
  • zmiana - zmianę stanu logicznego na przeciwny na powiązanym elemencie,
  • impuls - chwilową zmianę na 1 logiczną na powiązanym elemencie.
 • Powiązanie:  połączenie portu z innymi elementami sterownika. Wpisanie nazwy innego elementu, powoduje połączenie go "wirtualnym przewodem" z tym elementem. Możliwe jest połączenie na zewnątrz, do innego Sterboxa. Należy wtedy ustawić alias czyli adres zewnętrznego sterownika.
Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.


Nadaj tekst - nadanie tekstu z bazy tekstów:
 • Powiązanie:  połączenie  z innymi elementami sterownika. Wpisanie nazwy innego elementu, powoduje wysłanie tekstu po zainstnieniu sytuacji wybranej w:
 • Rodzaj reakcji:
  • Brak - nie powoduje żadnej reakcji,
  • 0 -> 1 - wysłanie tekstu po wykryciu "zbocza" narastającego = zmiany z zera logicznego na jedynkę logiczną,
  • 1 -> 0 - wysłanie tekstu po wykryciu "zbocza" opadającego = zmiany z jedynki logicznej na zero logiczne,
  • Zmiana - wysłanie tekstu po wykryciu "zbocza" narastającego lub opadającego,
  • Auto xxs - wysyłanie cykliczne co xx sekund, od jednej do 60.
 • Gdzie:
  • rsx - wysyłane do portu o numerze x,
  • Lcd, Lcd#x - do wyświetlacza, wyświetlacza o numerze x, sprawdź współpracę w instrukcji wyświetlacza,
  • E#x - na ekran przeglądarki na stronie użytkownika, do wiersza numer x,
  • @#x - do odbiorcy x poczty e-mail .


Ustawienia portów:
 • Stan wyjścia po włączeniu zasilania Po awarii zasilania trwającej dłużej niż podtrzymanie pamięci z kondensatora o dużej pojemności wyjścia zostaną ustawione na podane stany. Gdy port wykorzystywany jest jako wejście powinien mieć ustawiony stan H.
 • Poziom napięcia wysoki H reprezentujący 1 logiczną na wyjściu:  Urządzenie wartości cyfrowe przedstawia dwoma stanami 0 i 1. Stany te są fizycznie odzwierciedlone w wartości napięcia. W tym miejscu mamy możliwość ustawienia tego powiązania. Stan H jest reprezentowany przez napięcie bliskie wewnętrznemu napięciu zasilania urządzenia lub przez stan wysokiej impedancji. Stan niski L jest reprezentowany przez napięcie bliskie 0V lub przez zwarcie do masy - stan niskiej impedancji.
 • Ustaw port jako "tylko wejście": Ustawia port tylko jako wejście. Port ustawiany jest w wartość H co umożliwia sterowanie portem poprzez przywarcie go do masy, dla wejść galwanicznych do OC lub kontaktów.
 • Opis: nazwa pod którą będzie widoczny port.
 • Powiązanie:  połączenie portu z innymi elementami sterownika. Wpisanie nazwy innego elementu, powoduje połączenie go "wirtualnym przewodem" z tym elementem. Możliwe jest połączenie na zewnątrz, do innego Sterboxa. Należy wtedy ustawić alias czyli adres zewnętrznego sterownika.
Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

Każdy element Sterboxa posiada na "wyjściu" dwa pola: Powiązanie i Alias.  Powiązanie wskazuje na nazwę innego elementu, jest "przewodem" który łączy ze sobą elementy. Wybranie aliasu powoduje przedłużenie tego "przewodu" do innego Sterboxa. Należy wspomnieć że przewód ten może być rozgałęziony, np: na Sterbox lokalny i zdalny. Zwracamy uwagę że taki "zdalny przewód" ma dość spore opóźnienia, wynikające ze specyfiki sieci internetowej!
 Należy pamiętać że można powiązać więcej niż jedno wejście z innymi elementem urządzenia. Uzyskamy wtedy "sumę na drucie".

 Wejścia analogowe.
Przetowrnik (12 bitowy) analogowo - cyfrowy przetwarza dane z wejść analogowych na:
 • Postać cyfrową - liczbę z zakresu 0 do 3,0000.
 • Stan binarny, stworzony przez porównanie odczytanej wartości liczbowej z zadanymi wartościami ustawienia i skasowania.

Pomnóż i Dodaj  służy do przelicznaia przetworzonej wartości przez wpisane stałe. Stałymi Pomnóż i Dodaj  mogą być dowolne liczby dodatnie lub ujemne ( z zakresu -72737,99 do 72737,99). Mnożenie zostaje wykonane jako pierwsze.

Ustaw
i Skasuj sterują wyjściem binarnym - komparatorem ustawienie tych wartości i wartości "<" lub ">" (mniejsze, większe) powoduje ustawienie (1 logiczna) lub skasowanie (0 logiczne) wyjścia komparatora. Histereza służy do ustawiania progu "nieczułości" na zmiany. Zbyt mała  wartość spowoduje niestabilność na wyjściu (szybkie załączanie i wyłączanie na wskutek obecności szumu). Wyjście ma nazwę "waX" (wa0 do wa2) i w kolumnie Powiązanie można je połączyc z dowolnym innym elementem sterownika. Ustawienie Aliasu powoduje "połączenie" z innym, odległym Sterboxem.
Nową (dostępną od wersji X v2.1.0) możliwością są makrocele analogowe.

Odczytana wartość analogowa może być wysyłana w postaci tekstu do:
 • na ekran użytkownika,
 • port szeregowy,
 • pocztę elektroniczną,
 • SMS,
 • wyświetlacz.
Njprostszym skierowaniem do ekranu użytkownika (widoczny w przeglądarce www) jest wybranie w kolumnie Wyślij wartość do parametu E#1 do E#8. Taki wybór spowoduje wyświetlenie wartości na ekranie w kolumnie Komunikaty rzędzie 1 do 8 (E#1 oznacza 1 rząd).
Innym sposobem użycia tej wartości jest użycie jej w Bazie tekstów lub w Teksty ustawienia.  W ten sam sposób kierujemy wartość do innych odbiorców.Klawisze ekranowe (wejścia ekranowe) - na stronie użytkownika można wyświetlić klawisze.
W polu Sposób działania  ustawienie:
 • Brak  powoduje nie wyświetlanie klawisza na ekranie użytkownika.
 • Zmiana  powoduje zmianę stanu klawisza na przeciwny.
 • impuls  powoduje krótkotrwałą zmianę stanu na aktywny. Na stronie użytkownika stan aktywny klawisza będzie utrzymywał się aż do odświeżenia ekranu, lecz czas trwania impulsu to 1 sekunda.
W polu Opis można zmienić wyświetlaną nazwę na klawiszu. Do celów wiązania z innymi elementami należy używać jednak Nazwy fabrycznej widocznej w pierwszej kolumnie.

Powiązanie:
połączenie klawisza z innymi elementami sterownika. Wpisanie nazwy innego elementu, powoduje połączenie go "wirtualnym przewodem" z tym elementem. Możliwe jest połączenie na zewnątrz, do innego Sterboxa. 
Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

 Bramki logiczne.
Bramka negacji NOT
Bramka posiada jedno wejście i jedno wejście. Dokonuje negacji stanu wejściowego. (Zamiany na stan przeciwny).
Wejście  Wyjście
1 0
0 1


wejście wyjście


Po prawej stronie animowana wersja tłumacząca działanie. W symbolach przyjęto małe kółko na wyjściu elementu wskazuje na negacje sygnału. Kształt symbolu wskazuje na kierunek przemieszczania się informacji.
Bramka zanegowanego iloczynu logicznego NAND Bramka posiada dwa (lub więcej) wejścia i jedno wyjście. Realizuje iloczyn logiczny wejść i następnie wynik poddaje negacji.
Wejście 0 Wejście 1 Wyjście
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 1
wejście0


wyjście
wejście1
0 Na jakmkolwiek wejściu powoduje że drugie wejście już nie ma wpływu na stan wyjścia kóry przyjmuje stan 1. Taka bramka może służyc do blokowania sygnału.
Bramka sumy modulo 2 XOR Bramka posiada dwa (lub więcej) wejścia i jedno wyjście. Realizuje sumę modulo 2 wejść.
Wejście 0 Wejście 1 Wyjście
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0
wejście0


wyjście
wejście1
Ta bramka ustawia 0 na wyjściu gdy stany wejściowe się różnią, gdy są takie same to na wyjściu jest 0.
Bramki posiadają  wejścia i wyjścia. Wpisanie w te pola nazwy innego elementu powoduje połączenie ich "wirtualnym przewodem". Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

 Przerzutniki T.
Przerzutnik po podaniu na wejście T zbocza narastającego zmienia stan na przeciwny. Warunkiem jest utrzymywanie na wejściach: kasowanie i ustawianie stanu zera logicznego. Podanie na ustawianie jedynki logicznej powoduje bezwzględne ustawienie na wyjściu 1. Podanie na kasowanie jedynki logicznej powoduje bezwzględne ustawienie na wyjściu 0. Jednoczesne podanie 1 na kasowanie i ustawianie daje stan wyjścia nie do ustalenia.
  wejście T ustawianie kasowanie wyjście
1 stan nieistotny 0 1 0
2 stan nieistotny 1 0 1
3 0 -> 1 0 0 stan przeciwny
4 1 ->0 0 0 brak zmian
5 stan nieistotny 1 1 stan nie do ustalenia
ustawianie

wejście T
wyjście
kasowanie
Działanie musimy pokazać na paru obrazkach. Najpierw (przypadek z wierszy 3 i4 powyższej tabelki) jak działa wejście T - na rysunku środkowe oznaczone trójkątem > . To wejście w stosunku do pozostałych ma pewną cechę: reaguje na zmianę sygnału z 0 na 1. Pozostawanie w stanie (zerze lub jedynce) nie ma znaczenia, tylko zmiana z 0 na 1.
Pierwsza część działania wejść R i S (Set i Reset -> ustaw i kasuj). 1 Na wejściu S wywołuje 1 na wyjściu. A 1 na R wywołuje na wyjściu 0. Ważne te wejścia są asynchroniczne tj. mają tą różnicę do wejścia T (z tekstu powyżej ">") że tak jak długo trwa na nich 1 to wpływa na działanie. O tym poniżej.
Przykład z wejściem R. Jego stałe ustawienie na 1 powoduje że przerzutnik nie reaguje na wejście T. Jest "zablokowany". To samo byłoby z wejściem S, yle że na wyjściu byłaby 1.
Przerzutniki posiadają powiązania wejść i wyjść. Wpisanie w te pola nazwy innego elementu powoduje połączenie ich "wirtualnym przewodem". Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

 Przerzutniki monostabilne.
Służą do skracania lub wydłużania impulsów.
Przerzutnik po podaniu na wejście wyzwalanie zbocza narastającego zmienia na okeślony Czas stan na jedynkę logiczna. Warunkiem jest utrzymywanie na wejściach kasowanie. Ponowne podanie na wejście wyzwalające zbocza narastającego powoduje wydłużenie impulsu wyjściowego o czas. Podanie na kasowanie jedynki logicznej powoduje bezwzględne ustawienie na wyjściu 0 i skasowanie odmierzania czasu
wyzwalanie kasowanie wyjście
stan nieistotny 1 0
0 -> 1 0 1 na czas
1 ->0 0 brak zmian
0 - > 1 (wy=1) 0 przedłużenie 1 o czas
wyzwalanie

 
wyjście
kasowanie
Przerzutniki posiadają powiązania wejść i wyjść. Wpisanie w te pola nazwy innego elementu powoduje połączenie ich "wirtualnym przewodem". Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

 Liczniki dwukierunkowe.
Liczniki o pojemności 16 bitów = stan maksymalny 65534. Posiadają trzy rejestry których zawartość jest porównywana z aktualnym stanem licznika. Rejestr o nazwie Pojemność  wyznacza stan licznika który po inkrementacji (czyli dodaniu jedności) powoduje ustawienie stanu zero. Natomiast wyjście o nazwie pojemność podaje jedynkę logiczną, gdy stan licznika = 0. Dwa rejestry o nazwach i  Przepełnienie 0Przepełnienie 1 powiązane są z wyjściami o tych samych nazwach. Wyjścia te są aktywowane gdy stan licznika jest równy lub większy zawartości rejestrów.
Licznik po podaniu na wejście inkrementujące lub dekrementujące zbocza narastającego powoduje odpowiednio, zwiekszenie lub zmniejszenie stanu licznika o jedność. Warunkiem zliczania jest utrzymywanie na wejściach kasowanie stanu zera logicznego. 
inkrementacja dekrementacja kasowanie stan licznika (n)
stan nieistotny stan nieistotny 1 0
0 -> 1 0 0 n +1 
0 0 -> 1 0 n - 1
  r. pojemność  
inkrementacja
pojemność
dekrementacja  przep. 1
kasowanie przep. 0
  r. prz 1   r.prz.2  
Przykład zachowania się licznika przy założeniu:
 • do rejestru pojemność wpisano 4.
 • do rejestru przepełnienie 0 wpisano 1.
 • do rejestru przepełnienie 1 wpisano 2.
 • stan wyjściowy licznika = 0.
 • na wejściu dekrementacja podajemy 0 logiczne.
 • na wejściu kasowanie podajemy 0 logiczne.
 • na wejście inkrementacja podajemy przebieg prostokątny (np. z generatora), powodujący inkrementację (dodawanie jedności) przy każdym narastającym zboczu (czyli przejściu z zera na jedynkę logiczną).

stan obecny stan licznika po inkrementacji wyjścia    
przepełnienie 0 przepełnienie 1 pojemność    
0 1 0 0 1    
1 2 1 0 0    
2 3 1 1 0    
3 0 1 1 0    

Liczniki posiadają powiązania wejść i wyjść. Wpisanie w te pola nazwy innego elementu powoduje połączenie ich "wirtualnym przewodem". Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

Dziesiętna wartość stanu licznika może być wstawiana do tekstów w postaci \{lix} (backslash nawias klamrowy el i numer licznika nawias klamrowy).

 Generatory.
Wytwarzają przebieg prostokątny: kolejno po sobie następujące jedynki i zera logiczne, czas trwania jedynki i zera jest osobno ustawiany. Dodatkowo posiadają wejście bramkujące: podanie na nie jedynki logicznej umozliwia generację, podanie zera logicznego, natychmiast przerywa generację ustawiając zero logiczne na wyjściu.
bramkowanie wyjście
0 0
1 0 -> 1 -> 0 -> 1 ......
bramkowanie
 
   wyjście
   
Generatory posiadają powiązania wejść i wyjść. Wpisanie w te pola nazwy innego elementu powoduje połączenie ich "wirtualnym przewodem". Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

 Makrocele.
Umożliwiają wybór potrzebnych elementów logicznych z grupy predefiniowanych:
Wyboru dokonuje się przy użyciu pola Funkcja.
Wszystkie te elementy pracują według zasad opisanych w niniejszej pomocy.
Odmiennym elementem, omówionym poniżej jest zespół posiadający same wyjścia. Zawiera on sygnały reset uaktywniające się po włączeniu zasilania, oraz sygnały wskazujące na sytuacje awaryjne sterownika.
nazwa na rysunku  omówienie
aw. LAN 1 logiczna gdy brak dostępu do sieci
aw. WAN 1 logiczna gdy brak dostępu do internetu
rst 1s po włączeniu zasilania 1 log. przez 1 sekundę
rst 1/1s po włączeniu zasilania 0 log. przez 1 sekundę, potem 1 log. przez sekundę
rst 10/1s po włączeniu zasilania 0 log. przez 10 sekund, potem 1 log przez sekundę
rst 10s po włączeniu zasilania 1 log. przez 10 sekund
aw zg 1 logiczna gdy zegar jest nieustawiony (np. po długiej awarii zasilania)
aw. LAN
aw. zg
aw. WAN  
rst 1s
rst 10s
rst 1/1s rst 10/1

Makrocele posiadają powiązania wejść i wyjść. Wpisanie w te pola nazwy innego elementu powoduje połączenie ich "wirtualnym przewodem". Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia. W stosunku do innych elementów makrocele mogą mieć wyjścia również po lewej stronie wizerunków graficznych.

Makrocele - bramki logiczne
BUFF  bufory
 Do użycia jako separatory nazw "przewodów"   
wejście wyjście
0 0
1 1
wejście wyjście
PULSE przerzutnik monostabilny o ustalonym czasie impulsu na 1 sekundę    
Po podaniu jedynki przez 1 sekundę na wyjściu jest stan 0. Po upływie tej sekundy wyjście ustawia się na 1 na czas 1 sekundy. W tym czasie stan wejścia jest obojętny, jest ono nieaktywne. Po tych 2 sekundach wyjście zmienia się na 0 i wejście znowu jest gotowe.
wejście czas wyjście
1 0s 0
x 1s 1
x 2s 0
wejście
wyjście
   
OR bramki sumy logicznej    
Podanie na jakiekolwiek wejście "1" powoduje na wyjściu "1". Aby na wyjściu było "0" na wszystkich wejściach musi być "0".
Rozgałęzienie na wyjściu na cztery pola do wpisania nazw "przewodów" daje nam mozliwość separacji (uzycie innych nazw = rozdzielenie sygnałów)  można je np. użyć w funkcjach "logicznych na drucie".
wejście  
A B C D wyjście
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 1
        1
1 1 1 1 1
   
NOR bramka sumy logicznej zanegowana    
Działanie podobne do bramki OR. Dodano tylko negację wyjścia.
wejście  
A B C D wyjście
0 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
        0
1 1 1 1 0
   
OR/NOR bramka realizuje funkcję OR i jednocześnie NOR    
Dwa górne wyjścia realizują funkcje NOR, a dwa dolne funkcje OR.
wejście wyjście
A B C D NOR OR
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
        0 1
1 1 1 1 0 0
   
AND , NAND , AND/NAND  patrz działanie bramki NAND , pamiętając żę bramki AND nie mają negacji wyjścia.    
COUNT 4 - Licznik binarny dwukierunkowy    
Licznik zlicza impulsu z wejść + i -. Te wejścia są synchoniczne (patrz Przezutnik T) czyli reagują na zmianę stanu z 0 na 1. Zmiana na + powoduje zwiększenie stanu licznika, na - zmniejszenie. Wyjścia oznaczone są liczbami od 1 do 8. Stan zero na wszystkich wyjściach to 0, gdy wszystkie wyjścia mają stan 1 to 15 bo 1+2+4+8=15. Czyli licznik posiada 16 możliwych stanów.
Wejście R jest asynchroniczne i stan 1 na nim wymusza 2 rzeczy: ustawia (kasuje) wyjścia na 0, blokuje zlicanie impulsów. Wejście które podłączone jest do obu bramek, bramkuje wejścia + i -. Aby możliwe było zliczanie  musi być w stanie 1.

Pokazany obok na rysunku sposób sterowania to jeden z możliwych, inny to ustawienie 1 na wejściu + lub -, a na wejście bramkujące podanie impulsów.
   
Sposób zmniejszenia ilości stanów licznika to połączenie wyjścia z wejściem R. Obok pokazano licznik "skrócony" do 4 stanów. Gdy licznik ustawia stan 5 (licząc od zera), na wyjściu 4 pojaia się 1. To powoduje natychmiastowe "wyzerowanie" licznika.
Gdy chcemy licznik skrócić np. do 6 to trzeba użyć dodatkowych elementów. Ponieważ 6  stan jest reprezentowany przez ustawienie wyjść 1 i 4 to użyjemy bramki AND.
Gdy potrzebny jest licznik o większej pojemności to dodajemy drugi licznik. Jego wejście dołączamy do wyjścia 8 pierwszego licznika. W ten sposób uzyskujemy 256 stanów.

Licznik \COUNT4 działa tak samo tyle że zmienione są aktywne stany: R powinien być 0 aby skasować licznik, i wejście bramkujące 0 aby licznik zliczał - sygnalizują to kółka na wejściach - symbol negacji.
   
COUNT HEX  działa podobnie jak COUNT 4. Róznice: tylko dodaje, ma pojemność 64. Opisy są podane jako potęgi liczby 2. (2^0=1, 2^1=2, 2^2=4 aż do 2^5=64).    
         
COUNT DEC  jest licznikiem pierścieniowym (krążącej jedynki).    
Wejście CL jest wejściem synchronicznym (oznaczenie >), aktywnym jest przejście z 0 na 1. Wtedy następuje przesunięcie 1 na kolejną pozycję.
Wejście R, asynchroniczne, kasuje licznik i w stanie 1 blokuje.
   
DECODER  dekoduje stan dwóch linii wejściowych na cztery wyjścia.    
Do klasycznego dekodera dwubitowego dodano na wyjściach bramki AND które umozliwiają niezależnie od stanu wejść A i B ustawienie wyjścia na 0. Aby to uzyskać na wejście INH należy podać 0.

\DECODER  jest wersją z zanegowanymi wyjściami. W tabelce w kolumnach 0,1,2 i 3 należy 0 zamienić 1 i odwrotnie.
A B INH 0 1 2 3
0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1
x x 0 0 0 0 0
   
SHIFT 6 rejestr przesuwający    
Zmiana stanu na wejściu CL (z 0 na 1) powoduje wpisanie do komórki o wyjściu 0 stanu z wejścia D, jednocześnie następuje przesunięcie poprzedniej zawartości z komórki 0 do komórki 1, z 1 do 2 itd. aż do 5.

\SHIFT 6 jest odmianą z zanegowanymi wyjściami.
1:
CL D 0 1 2 3 4 5
0->1 1 1 0 0 0 0 0
0->1 0 0 1 0 0 0 0
0->1 0 0 0 1 0 0 0
0->1 0 0 0 0 1 0 0
0->1 0 0 0 0 0 1 0
0->1 0 0 0 0 0 0 1
0->1 0 0 0 0 0 0 0
2:
CL D 0 1 2 3 4 5
0->1 1 1 0 0 0 0 0
0->1 1 1 1 0 0 0 0
0->1 1 1 1 1 0 0 0
0->1 1 1 1 1 1 0 0
0->1 1 1 1 1 1 1 0
0->1 1 1 1 1 1 1 1
0->1 0 0 1 1 1 1 1
   
         

Makrocele - komparatory analogowe.
Zbudowane są w inny sposób niż pozostałe:

Okienka w lewej kolumnie służą do wpisywania wartości napięć

prawa kolumna jak zawsze wyjścia "logiczne"
Wartości napięć podajemy po przeliczeniach (Pomnóż i Dodaj Wejść analogowych).
Dwa główne rodzaje operacji: komparatory i dyskryminatory okienkowe:

Komparatory porównują wartość napięcia z zadanymi wartościami i uruchamiają wyjście gdy napięcie przekroczy zadaną wartość.
Dyskryminator okienkowy uruchamia wyjście gdy wartość napięcia mieści się pomiędzy zadanymi wartościami Ustawienia zegarów.
Każdy zegar posiada Godzinę włączenia i Godzinę wyłączenia , każdy zegar można ustawić według dni tygodnia, dni miesiąca i miesiąca roku.
Zegary posiadają powiązania wyjść. Wpisanie w te pola nazwy innego elementu powoduje połączenie ich "wirtualnym przewodem". Proszę zwrócić uwagę na ustawienia Alias  i  Połączenia.

Godziny ustawień zegarów są widoczne w \{zgx} - wstawia  w teksty ustawienia zegarów o numerze x, a \{zg8} - wstawia czas z zegara czasu rzeczywistego.

 Ustaw port szeregowy.
Port szeregowy pracuje ze słowem 8 bitowym, bez parzystości, z jednym bitem startu i stopu. Szybkość portu szeregowego można ustawić od 50 bod (50 bitów na sekundę - bps) do 1 miliona bodów (1Mbps).
Można również z tego miejsca wysłać dowolny tekst i obejrzeć co odbiera port szeregowy. 

Łączenie Sterboxów.
Sterboxy mogą ze sobą współpracować. Fizycznie mogą być połączone poprzez sieć LAN lub poprzez port szeregowy . Możemy również "wirtualny przewód" z jednego Sterboxa przedłużyć do drugiego lub wielu innych. W ustawieniach Połączenia  dla nazwy "wirtualnego przewodu" dopisujemy zdefiniowany uprzednio Alias. Gdy stan "wirtualnego przewodu" zmieni się, pierwszy Sterbox wyślę informacje o tej zmianie do drugiego. 
Ważne: zapamiętajmy że odmiennie niż w obrębie pojedynczego Sterboxa gdzie sygnał "wyjścia" np. bramki stale i bez przerwy wpływa na stan dołączonego "wejścia", w wypadku dwóch odrębnych Sterboxów, przesyłany jest fakt każdorazowej zmiany stanu.
Tak samo realizowane jest połączenie np z RaEMN4 lub programem PC-Sterbox.
Wynika z tego:
źle dobrze
Powyższy przypadek jest specyficzny, przedstawia połączenie ze sobą "wyjść" elementów i nie jest polecany przez nas.

 

Led stanu urządzenia (obok gniazda zasilania)
Stan LED Stan urządzenia
Miga 1s/1s na czerwono Brak łączności z LAN
Miga 1s zielono /1s czerwono Nie pobrano adresu z DHCP
Miga 0,25s/0,25s na czerwono
Błąd dostępu do zdalnego systemu
Miga 1s/1s na zielono Podłączone do LAN
Miga 0,25s/0,25 na zielono potwierdzenie dostępu do zdalnego systemu
Miga 0,5s/0,5 na zielono połaczenie przychodzące od zdalnego systemu
Miga szybko na zielono Przekazywanie polecenia do innego SterBox
Miga szybko na czerwono Kolizja w czasie przekazywania do innego SterBox lub brak z nim łaczności.
Miga pomarańczowo na przemian z innym kolorem
Błąd zegara (zbyt długi brak zasilania)

 Zerowanie ustawień - doprowadzenie do ustawień fabrycznych w wypadku zagubienia haseł lub innego rodzaju utraty poprawnego działania.
Należy zgodnie z opisem i rysunkami umieszczonymi w opisie zewrzeć zworą styki 1 i 2. W czasie zakładania zwory zasilanie urządzenia musi być wyłączone. Z założoną zworą włączamy zasilanie i w czasie do 15 sekund, zdejmujemy zworę. Czas do zdjęcia zwory jest sygnalizowany świeceniem LED stanu urządzenia na czerwono. Wszystkie ustawienia zostaną sprowadzone do wartości fabrycznych!
Serwis


Wróć do spisu treści